Sastanak Stalne podskupine za LEADER i CLLD, 31.1.2019., Bruxelles

2. svibnja 2019.

Sastanak podskupine za LEADER/CLLD, 31. siječnja u Bruxellesu, imao je za cilj informirati članove o prijedlozima reforme Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) vezanim uz LEADER i pravni okvir nakon 2020. godine, kao i o provedbi LEADER-a i aktivnostima LEADER suradnje. Na dnevnom redu, također je bilo poboljšanje provedbe LEADER-a/CLLD-a, zajedno sa samoprocjenom LAG-ova i informiranjem o uspješnim LEADER praksama i postignućima.

Predsjednica ELARD-a (Europske udruge LEADER za ruralni razvoj), Maria João Botelho, prenijela je zaključke i brige predstavnika 16 nacionalnih mreža lokalnih akcijskih grupa o budućnost LEADER-a i CLLD-a sa sastanka članova ELARD-a održanog dan ranije.

ELARD je sljedećeg mišljenja:

– zakonodavni prijedlozi (za Zajedničke odredbe, Kohezijsku politiku i ZPP) trebali bi osigurati da je u svakoj državi članici moguć učinkovit višefondovski CLLD, uključujući pojačano financiranje iz Fonda za ruralni razvoj i utvrđivanje financiranja u drugim fondovima (regionalni, socijalni i ribarstvo);

– Fond za ruralni razvoj trebao bi biti dio Uredbe o zajedničkim odredbama, dok bi višefondovski CLLD trebao biti dio Sporazuma o partnerstvu svake države članice;

– budući da će svaka država članica imati samo jedan Strateški plan za ZPP, prijedlog Komisije o najmanje 5% iz Fonda za ruralni razvoj ne može se osigurati samo na razini država članica. Sva europska ruralna područja trebala imati pristup LEADER-u i uspostavljene lokalne akcijske skupine.

Što se tiče umrežavanja:

– ELARD predlaže Komisiji da uspostavi pilot jedinicu za podršku LEADER-u/CLLD-u na razini EU, kako bi pomogla u umrežavanju, transnacionalnoj suradnji i izgradnji kapaciteta svih LAG-ova u svim fondovima;

– predviđeno uspostavljanje mreže za ZPP, kojom se umrežavanje u ruralnom razvoju proširuje na prvi stup ZPP-a, ne bi trebalo biti na štetu umrežavanja za lokalni razvoj. Umrežavanje je sastavni dio pristupa LEADER/CLLD i stoga treba imati posebnu platformu.

ELARD prihvaća pristup pametnih sela u LEADER metodologiji, posebno zato što su LAG-ovi najprikladnija platforma – kao partnerstva s mnogo dionika – za provedbu ovog pristupa.

Svi materijali sa 6. sastanka LEADER / CLLD podskupine dostupni su ovdje: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/6th-rural-networks-leaderclld-sub-group-meeting_en

Više….